Collapsible sidebar using Bootstrap 3

Ogólne warunki umów INKUBIT (OWU)

1.      Postanowienia Ogólne

1.1.  Wszystkie usługi lub dostawy świadczone przez INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, kod pocztowy: 80-387, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000567025, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 583-318-17-49, z kapitałem zakładowym w kwocie 10.000,00zł (dalej jako „INKUBIT”) na rzecz klienta wskazanego w Umowie będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego  (dalej jako „Klient”) - opierają się na tych warunkach opisanych w OWU.

1.2.  OWU stanowi integralną część każdej umowy zawieranej pomiędzy INKUBIT a Klientem, której przedmiotem jest dostawa licencji, usługi wdrożenia oprogramowania, usługi zarządzania projektami, usługi konsultingowe oraz usługi PMO (Project Management Office) wraz z załącznikami, w tym również umowy zawartej drogą elektroniczną w sposób opisany w pkt 3 OWU poniżej (dalej jako „Umowa”), chyba że INKUBIT wprost w formie pisemnej wyłączy zastosowanie OWU.

1.3.  Niniejsze OWU jest dostępne nieodpłatnie na Stronie internetowej.

1.4.  Niezależnie od pkt. 1.3. powyżej, INKUBIT na każde żądanie Klienta udostępni mu OWU. OWU zostanie udostępnione w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWU za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

1.5.  Z chwilą zawarcia Umowy Klient oświadcza, że akceptuje niniejsze OWU.             

2.      Oferta i Umowa

2.1.  O ile INKUBIT wprost nie postanowi inaczej, oferty, reklamy, ogłoszenia i cenniki przedstawione przez INKUBIT, w szczególności na stronie internetowej https://inkubit.com/pl-pl/ (dalej „Strona internetowa”) mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do podjęcia rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia Umowy. Zdjęcia, wymiary, ilustracje zaprezentowane na Stronie internetowej mają jedynie charakter podglądowy.  

2.2.  Wszystkie ceny na Stronie internetowej są cenami netto (nie zawierającymi podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

2.3.  O ile INKUBIT wprost nie postanowi inaczej ceny podane na Stronie internetowej nie obejmują usług dodatkowych takich jak np. koszty podróży i zakwaterowania, fizyczna dostawa nośnika, czy upgrade.

2.4.  Umowa między stronami zostaje zawarta w momencie, gdy po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji INKUBIT przekaże Klientowi podsumowanie warunków zamówienia, a Klient je potwierdzi w formie oświadczenia złożonego na piśmie lub drogą elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt.3.2. -3.3. poniżej.

2.5.  Wystawienie faktury przez INKUBIT jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia opisane w zdaniu poprzedzającym obejmuje tylko elementy wskazane na fakturze.

2.6.  Zmiany Umowy są dopuszczalne po wyrażeniu zgody przez INKUBIT oraz przez Klienta (w formie elektronicznej lub pisemnej).             

3.      Umowa zawarta drogą elektroniczną

3.1.  Niniejszy punkt ma zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej bez bezpośredniego udziału personelu INKUBIT. Rodzaj i zakres usług wykonywany drogą elektroniczną jest szczegółowo opisany na Stronie internetowej.

3.2.  W celu zawarcia Umowy w formie elektronicznej Klient przekazuje na adres e-mail info@inkubit.com zapotrzebowanie na wykonanie określonego zamówienia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Klienta INKUBIT sporządza opis warunków na jakich możliwa jest realizacja zamówienia. Z chwilą akceptacji przez Klienta opisu warunków zamówienia, w formie oświadczenia złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną, Umowa zostaje zawarta. Klient z chwilą akceptacji warunków zamówienia akceptuje postanowienia niniejszego OWU.

3.3.  Z chwilą akceptacji przez Klienta opisu warunków zamówienia, Klient oświadcza, że prowadzi legalną działalność tj. działalność zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie wykorzystywany do działań sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie będzie on wykorzystywany do wyłudzenia podatku VAT lub karuzeli VAT.

3.4.  Do skutecznego zawarcia Umowy drogą elektroniczną niezbędne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych oraz urządzeniem umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  • Odstąpienie od Umowy zawartej w formie elektronicznej może nastąpić również w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do OWU. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia ze skutkiem w postaci obowiązku zwrotu wszystkiego co strony wzajemnie od siebie otrzymały.

  • W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną Klient może złożyć reklamację w każdym czasie obowiązywania Umowy, w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej na adres wskazany w pkt. 3.2. powyżej.

  • Klientowi korzystającemu z usług świadczonych drogą elektroniczną zabrania się dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

4.      Oprogramowanie

4.1.  Jeżeli oprogramowanie komputerowe (dalej: „Oprogramowanie”) wchodzi w zakres Umowy, Klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z Oprogramowania w formie licencji (dalej „Licencja”).

4.2.  Licencja do Oprogramowania zostaje udzielona z chwilą określoną w warunkach licencyjnych wydanych przez producenta Oprogramowania.

4.3.  Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania Klient akceptuje warunki licencyjne producenta, które są częścią Oprogramowania. Warunki licencyjne do Oprogramowania są dostarczane Klientowi wraz z Oprogramowaniem.

4.4.  W razie wątpliwości Klient nabywa Licencję w formie niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa użytkowania, które może być również ograniczone w czasie.

4.5.  W przypadku naruszenia Licencji przez Klienta ponosi on za nie całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność. 

4.6.  Jeśli Klient polecił INKUBIT przeprowadzenie instalacji, konserwacji lub konfiguracji Oprogramowania na swoich komputerach lub urządzeniach peryferyjnych musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych, a INKUBIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

4.7.  Kopia zapasowa danych może być również wykonana przez INKUBIT, na wyraźne zlecenie Klienta, przed przystąpieniem przez INKUBIT do wykonania instalacji, konserwacji lub konfiguracji Oprogramowania.             

5.      Koszty podróży i zakwaterowania w przypadku Umów realizowanych u Klienta.

5.1.  W razie konieczności podróży pracownika INKUBIT do siedziby Klienta, koszty podróży i zakwaterowania będą pokryte przez Klienta, zgodnie z następującymi stawkami:

Typ kosztu

Rekompensata

Krajowy dodatek na podróż

860 pln

Dodatek za podróż za granicę

1100 pln

Lokalna stawka zryczałtowana

400 pln

Pakiet zakwaterowania za granicą

560 pln

Płatny czas podróży konsultant

50% stawki godzinowej konsultanta

5.2.  Konieczność podróży pracowników INKUBIT powinna zostać wskazana w formularzu Zamówienia.

6.      Dostawa Licencji

6.1.  INLKUBIT będzie dokonywał dostawy Licencji w sposób określony w Umowie a w przypadku braku określenia w Umowie – drogą elektroniczną.

6.2.  INKUBIT zastrzega sobie możliwość wykonania dostawy Licencji w sposób całościowy lub częściowy.

6.3.  INKUBIT ma prawo w przypadku opóźnień w dostawie Licencji, za które nie ponosi odpowiedzialności, odroczyć dostawę Licencji o czas trwania przeszkody wydłużony o czas niezbędny do wykonania dostawy Licencji  - maksymalnie do jednego miesiąca lub odstąpić od Umowy w całości lub w części, w zakresie niewykonanym – w terminie 14 dni od wystąpienia podstawy do odstąpienia. Jeśli opóźnienie dostawy Licencji trwa dłużej niż dwa miesiące, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do części jeszcze niewykonanej, po uprzednim uzgodnieniu możliwości wykonania dostawy Licencji z INKUBIT. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dostawy Licencji Klient może złożyć w formie elektronicznej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

7.      Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie Usług

7.1.  INKUBIT ma prawo w przypadku opóźnień w wykonaniu usługi wdrożenia Oprogramowania, usługi zarządzania projektami, usługi konsultingowej czy usługi PMO (dalej „Usługa”), za które nie ponosi odpowiedzialności, odroczyć wykonanie Usługi o czas trwania przeszkody wydłużony o czas niezbędny do wykonania Usługi  - do maksymalnie jednego miesiąca lub odstąpić od Umowy w całości lub w części, w zakresie niewykonanym, w terminie 14 dni wystąpienia podstawy od odstąpienia. Jeśli opóźnienie wykonania Usługi trwa dłużej niż dwa miesiące, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do części jeszcze niewykonanej, po uprzednim uzgodnieniu warunków wykonania Usługi z INKUBIT. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w zakresie Usługi Klient może złożyć w formie elektronicznej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

7.2.  INKUBIT nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Umowy wynikające z zaistnienia siły wyższej.

7.3.  Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, obiektywne, nadzwyczajne i niedające się̨ przezwyciężyć́, takie jak katastrofy naturalne (powodzie, uderzenia pioruna, burze o nieprzeciętnej sile, śnieżyce), działania zbrojne, zamachy terrorystyczne, akty władzy, konfiskaty mienia, ogólny brak surowców, energii lub niedostępność́ środków transportu, awarie w zakładzie INKUBIT, embargo, zmiany przepisów, zarówno w odniesieniu do INKUBIT jak i w odniesieniu do podwykonawców.

7.4.  Jeśli czas wykonania Umowy zostanie przedłużony z przyczyn, za które INKUBIT nie ponosi odpowiedzialności, Klient nie może dochodzić od niego żadnych roszczeń odszkodowawczych.    

          

8.      Warunki płatności

8.1. Do każdej kwoty wyrażonej w wartości netto INKUBIT będzie doliczał podatek VAT według obowiązującej stawki.

8.2.  Klienta wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w oparciu o art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

8.3.  Faktury wystawione przez INKUBIT na podstawie Umowy będą przesyłane do Klienta w formacie *. pdf na adres poczty elektroniczne Klienta podany w formularzu Zamówienia.

8.4.  W przypadku opóźnienia Klienta w płatności wynagrodzenia INKUBIT będzie uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie uregulowanych w art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

8.5.  Jeśli Klient opóźnia się z płatnością wynagrodzenia przez okres dłuższy niż miesiąc, INKUBIT ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, bez uprzedniej notyfikacji. W takim wypadku, wynagrodzenie należne INKUBIT staje się wymagalne w momencie złożenia przez INKUBIT oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, a zaległe płatności za już świadczone usługi stają się wymagane natychmiast w jednej kwocie. To samo dotyczy sytuacji, gdy INKUBIT dowie się o innych okolicznościach, które podważają wiarygodność kredytową Klienta.

8.6.  W przypadku rozwiązaniu Umowy na dostawę Licencji przez INKUBIT przed uiszczeniem przez Klienta wynagrodzenia za dostarczone Licencje, Klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane nośniki i klucze licencyjne w terminie 15 dni od wygaśnięcia Umowy. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym INKUBIT będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100% ceny katalogowej (bez upustu i rabatu) netto tych Licencji i to niezależnie od innych roszczeń służących INKUBIT.

9.      Rękojmia  i odpowiedzialność

9.1.  INKUBIT odpowiada za działania sprzeczne z Umową i ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę, do kwoty wynikającej z zawartej przez INKUBIT umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Klient ma prawo do uzyskania od INKUBIT informacji o wysokości sumy ubezpieczenia, w dowolnym czasie.

9.2.  INKUBIT wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości. 

9.3.  Gwarancja do Oprogramowania jest udzielana na warunkach określonych przez producenta tego Oprogramowania w Licencji.

10. Obowiązujące prawo

Do Umowy stosuje się prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Zmiany Umowy

Zmiany Umowy są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie. To samo dotyczy zmiany OWU.

12. Jurysdykcja

Wszelkie spory mogące wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z Umowy lub OWU Strony zobowiązują̨ się̨ rozstrzygać́ w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. W przypadku niedojścia do porozumienia w terminie 120 dni od zainicjowania sporu przez jedną ze stron Umowy, strony poddają̨ rozstrzygniecie sporu sadowi powszechnemu właściwemu dla siedziby INKUBIT jako sadowi wyłącznie właściwemu z zastrzeżeniem, że INKUBIT przysługuje prawo wyboru pomiędzy sadem właściwym na podstawie niniejszego pkt. 11, a sądem właściwym na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego. 

13. Referencje

INKUBIT ma prawo do publikacji na Stronie internetowej danych dotyczących współpracy stron tj. faktu oraz daty zawarcia Umowy, ogólnego opisu przedmiotu Umowy wraz z firmą i logo Klienta oraz linkiem do jego strony internetowej. INKUBIT zastrzega sobie możliwość, po zakończeniu wykonywania Umowy, wystąpienia do Klienta o wystawienie referencji w zakresie zadowolenia Klienta ze współpracy z INKUBIT.

14. Poufność

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12, Klient i INKUBIT powstrzymają się od ujawniania informacji o Umowie oraz przedmiocie Umowy a także innych informacji pozyskanych podczas jej realizacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wiąże strony przez okres 3 lat od dnia wykonania przedmiotu Umowy. Nie stanowi naruszania zobowiązania do zachowania poufności opisanego w zdaniach poprzedzających, ujawnienie informacji przez stronę w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa a także ujawnienie tych informacji przez INKUBIT podmiotom z grupy kapitałowej INKUBIT lub audytorowi badającemu sprawozdanie finansowe INKUBIT.

15. Akceptacja umowy Microsoft Cloud (MCA)

W przypadku, gdy INKUBIT po raz pierwszy dostarcza Klientowi licencję Microsoft Online Services, Klient zobowiązany jest zaakceptować umowę Microsoft Cloud (MCA).

MCA można znaleźć pod następującym adresem URL: https://download.microsoft.com/download/2/C/8/2C8CAC17-FCE7-4F51-9556-4D77C7022DF5/MCA2017Agr_EMEA_EU-EFTA_POL_Sep20172_CR.pdf

W celu zawarcia Umowy dot. MCA Klient zobowiązany jest w Zamówieniu potwierdzić akceptację MCA.